Vi tar uppdrag som antikvarisk medverkande för byggnader som är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML).

Länsstyrelsen har i samband med tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950) (KML) eller vid
bidragsgivning enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
möjlighet att villkora att arbeten ska utföras under antikvarisk medverkan. I tillstånds- och
bidragsbeslut har länsstyrelsen även möjlighet att villkora att arbetet ska dokumenteras och
sammanfattas i en antikvarisk rapport. Det är den som söker om tillstånd eller bidrag som anlitar antikvarisk medverkande. 

Vanligt förekommande uppgifter för antikvarisk medverkande är bland annat:
• Bistå byggherren med råd.
• Delta i byggmöten och besiktningar.
• Bevaka och värna de kulturhistoriska aspekterna.
• Lämna detaljanvisningar, t.ex. den exakta dragningen av en ledning eller placeringen av en
nytillkommande byggnadsdetalj.
• Bevaka vad som framkommer under arbetet, t.ex. när ytskikt eller senare tillägg avlägsnas
eller murverk friläggs.
• Dokumentera iakttagelser av byggnadshistorisk art.
• Uppmärksamma planerade och gjorda avvikelser från tillståndsbeslutet.
• Se till att material för återanvändning demonteras varsamt och förvaras på lämpligt sätt tills
det återmonteras.
• Sammanställa rapport efter avslutat arbete. 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.