Verksamhetsfält

Antikvarisk förundersökning

En kulturhistorisk förundersökning syftar till att beskriva och bedöma en byggnads eller en bebyggelses kulturhistoriska kvaliteter. Det krävs omfattande historisk kunskap för att göra en väl avvägd antikvarisk och teknisk bedömning. Därför genomförs oftast en kulturhistorisk förundersökning inför underhåll eller ombyggnad. I samråd med våra beställare tar vi fram individuellt utformade förundersökningar som passar det aktuella projektets storlek och behov.

Antikvariskt utlåtande

Vi utför antikvariska utlåtanden i samband med bygglovsansökningar. Om en byggnad eller miljö bedöms kulturhistoriskt värdefull kan kommunen vid ansökan om bygglov ställa krav på ett antikvariskt utlåtande. I utlåtandet görs en bedömning av hur den planerade förändringen påverkar byggnadens eller miljöns kulturhistoriska värden.

Antikvarisk kontrollplan

Vi utför antikvariska kontrollplaner i samband med bygglovsprocessen. Vid beviljande av bygglov kan kommunen ställa krav på en antikvarisk kontrollplan. Kontrollplanen syftar till att säkerställa att förbud mot förvanskning och att kravet på varsamhet uppfylls.

Bygg- och projektledning

Vi utför bygg- och projektledning vid projektering och genomförande av restaureringsentreprenader med kulturhistoriska byggnader. Bygg- och projektledning omfattar även konserveringsarbeten. Martin Lindholm har genomgått utbildning för BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering samt Utförande.

Certifierad sakkunnig kontrollant kulturvärden (KUL)

En sakkunnig kontrollant avseende kulturvärden skall följa ombyggnadsprojekt från planering till genomförande och besiktning. Samtliga på Lindholm Restaurering är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL).

Färgundersökning och färgsättningsförslag

Vi arbetar såväl med färgundersökningar som med att ta fram färgsättningsförslag och kulörprogram för både exteriörer och interiörer.

Kulturmiljöunderlag

Vi tar fram kulturmiljöunderlag, exempelvis om enskilda byggnader, bebyggelsemiljöer, kvarter eller hela stadsdelar.

Underlaget kan innefatta bedömningar och rekommendationer avseende kulturvärden och kan bland annat utgöra vägledning i samband med detaljplanearbete.

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning

Vi upprättar miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljö.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en bedömning av vilka effekter ett visst beslut kan få för miljön. Kraven på miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar ställs i miljöbalkens sjätte kapitel och innebär i korthet att en exploatör eller verksamhetsutövare är skyldig att som underlag för beslut beskriva konsekvenserna av olika tänkta förändringar. Påverkan på kulturmiljö är en av de frågor som ska behandlas i en MKB.

Projektering och kostnadskalkyl

Vi har stor dokumenterad erfarenhet av antikvarisk projektering med upprättande av förfrågningsunderlag och arbetshandlingar för restaurering av kulturhistoriska byggnader och monument. Vi har även lång erfarenhet av att utföra upphandlingsunderlag, kostnadskalkylering och anbudsvärdering.

Slut- och garantibesiktning

Slutbesiktningen är den sista länken i en byggentreprenad. Den avgör om färdigställda arbeten svarar mot upphandlingsunderlagets krav. Vi har stor dokumenterad erfarenhet av slutbesiktningar av entreprenader i kulturhistoriska byggnader.

Teknisk och antikvarisk kontroll

På uppdrag av byggherren utför vi teknisk och antikvarisk entreprenadkontroll för att säkerställa att slutresultatet motsvarar uppställda kvalitetskrav i upphandlat arbete. Genom en kontinuerlig teknisk och antikvarisk kontroll minimeras risken för obehagliga överraskningar under entreprenaden.

Upphandling och bidragsansökan

Restaurering och ombyggnad av kulturhistoriska byggnader kräver speciell kunskap hos entreprenörerna. Genom vår erfarenhet av upphandling samt antikvarisk och teknisk kontroll har vi ett brett kontaktnät som omfattar tekniska konsulter, kompetenta entreprenörer och erkända konservatorer. Vi erbjuder anbudsvärdering med nollställning av lämnade anbud. Vi beräknar även antikvariska merkostnader och gör bidragsansökningar för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Restaureringar av kulturhistoriska byggnader är idag delvis beroende av antikvariska bidragspengar, ofta för så kallade överkostnader. Fördelningen och storleken på bidragen är ofta avhängigt vilken klassificering objektet tillmäts enligt gällande lagstiftning. Vi kan definiera de antikvariska överkostnaderna och ta fram underlag till bidragsansökan.

Undervisning

Vi bedriver uppdragsbaserad undervisning på Göteborgs Universitet vid Institutionen för kulturvård på Bebyggelseantikvariskt program. Undervisningen fokuserar i första hand på:

  • Antikvarisk projektering
  • Murverk och tegel i ett historiskt perspektiv
  • Puts som traditionellt byggnadsmaterial
  • Äldre byggnadstekniker

Vård- och underhållsplan

En vård- och underhållsplan syftar till att säkra en byggnads tekniska status och kulturhistoriska karaktär i ett längre perspektiv. Vård- och underhållsplanen innehåller nödvändiga underhållsåtgärder i cykliska tidsintervall. Genom att koppla vårdplanen till en ekonomisk kalkyl skapar man en långsiktig grund för en både varsam och effektiv fastighetsförvaltning. Vi har haft förmånen att utarbeta vård- och underhållsplaner för ett flertal kultur- och kyrkobyggnader och vi erbjuder högkvalitativa planer baserade på Riksantikvarieämbetets riktlinjer. Vi har ett inarbetat kontaktnät av konsulter inom olika områden och kan därför förmedla ett helhetsperspektiv på en byggnads framtida underhållsbehov.

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB