Dicksonska palatset

Dicksonska palatset byggdes som bostadshus för Oscar Dickson med familj och stod färdigt 1862. Huset ritades i nyrenässansstil av den engelske arkitekten W. A. Boulnois som hade kontor i London. Byggnadsentreprenaden leddes av byggmästare P. J. Rapp och hälften av byggnadsarbetarna kom från England.

Dicksonska palatset var vid tillkomsten ett av de första påkostade stenhusen utanför vallgraven. Vid tiden var större delen av området kring Heden fortfarande obebyggd och det nya privatpalatset tronade i ensamt majestät de första decennierna. Dicksonska palatset planerades med egen trädgård och ekonomibyggnader i form av stall och vagnsbod på baksidan. Trädgården utgjorde en privat sfär i korsningen mellan nya och gamla allén och gränsen markerades med ett högt järnstaket.

Dicksonska palatset är byggnadsminne och ägs idag av den kommunala fastighetsägaren Higabgruppen. Lindholm Restaurering har på uppdrag av fastighetsägaren utarbetat en vård- och underhållsplan för en långsiktig förvaltning med byggnadens kulturhistoriska värden i fokus. Företaget har också engagerats i arbetet med att tillgängliggöra Dicksonska palatset inför dess nya funktion som vigsellokal.

 

Övriga projekt

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB