Carlanderska sjukhuset

Carlanderska sjukhuset uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekt Arvid Bjerke. Sjukhuset tillkom efter en donation av två medlemmar i familjen Carlander och byggnaden har ända sedan uppförandet använts för vårdändamål. Till anläggningen hör även en stor park med portvaktsstuga och ett litet kapell.

Fastighetsägaren Stiftelsen Carlanderska sjukhuset planerar nu för en utökning av verksamheten och en tillbyggnad av den ursprungliga sjukhusbyggnaden. Lindholm Restaurering har på uppdrag av fastighetsägaren utarbetat ett kulturmiljöunderlag som skall användas som kunskapsunderlag under förstudie och projektering av ombyggnad och tillbyggnad av sjukhuset. Underlaget är utarbetat för att belysa den Carlanderska sjukhusmiljöns kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter samt upplevelsevärden. Det innefattar även en konsekvensanalys av utbyggnadsförslaget i förhållande till de befintliga kulturmiljökvaliteterna. Företaget har även tagit fram en varsamhetsplan för sjukhusets kapell.


Se utredningen på Carlanderska sjukhusets hemsida.

Övriga projekt

031 – 336 09 40   •   info@lindholm-restaurering.se


© Copyright Lindholm Restaurering AB